Rätt kravprofil är grunden för en framgångsrik rekrytering

Att uppnå en framgångsrik rekrytering är ofta en stor utmaning. Det är viktigt att ha en plan och en strukturerad process för rekryteringen. Sedan skall det finnas några lämpliga personer som är ansvariga och har avsatt tid för rekryteringen.

En väl genomförd rekrytering består av ett antal definierade steg och processer, alla inverkar på olika sätt på slutresultatet.

Att bestämma en kravprofil som är så utförlig och relevant som möjligt är en av de viktigaste uppgifterna i en rekryteringsprocess. Kravprofilen är det dokument som beskriver vilka kompetenser, personlighet, färdigheter, erfarenhet och beteenden som behövs för att prestera väl i den aktuella tjänsten.

Erfarenheten visar att det är viktigt att genomföra arbetet med kravprofilen grundligt så att man har en tydlig gemensam plattform för rekryteringen som alla inblandade är överens om. Den tid man lägger ner på arbetet med kravprofilen har man igen senare i rekryteringen.

I arbetet med att ta fram den optimala kravprofilen ingår att genomföra en förstudie som definierar tjänsten ur såväl makro som mikroperspektiv. Här tittar man på företagets övergripande mål, värderingar och kultur. Vidare att gå igenom rollen, ansvar, arbetsuppgifter, interaktioner med andra, samarbeten med mera som följer med tjänsten. Arbetsbeskrivningar och andra relaterade dokument kan tas in som underlag. Informationen får man fram genom informationsinsamling och intervjuer med utvalda nyckelpersoner i och utanför företaget.

Ett bra sätt är att djupare analysera de personer i företaget som varit särskilt framgångsrika i motsvarande roll. Vad är det som har gjort dessa personer framgångsrika? Fördelen med det är att det blir mer konkret att utgå ifrån en befintlig person.

All information från förstudien värderas, kondenseras och viktas. Kravprofilen utvecklas sedan från den sammanfattade dokumentationen från förstudien.

En kravprofil bör innehålla;

  • Utbildning
  • Värderad arbetslivserfarenhet
  • Kompetenser och färdigheter
  • Personlighet – gärna beskrivet utifrån ett beteende perspektiv
  • Övrigt t ex språk, datakunskaper, specialistkunskaper

Kravprofilen skall fungera som utgångspunkt och plattform för hela rekryteringen. Det är kravprofilen som styr bedömningen och värderingen av kandidater. Den skall vara skriftlig och bör godkännas av alla som är inblandade i rekryteringen såväl internt som externt. Att alla har en gemensam plattform för rekryteringen underlättar arbetet att hitta rätt kompetens liksom att välja bort dem som har fel kompetens. Det är tids- och arbetsbesparande för alla inblandade såväl kandidater som bedömare.

En relevant och tydlig kravprofil gör också att man har en ”objektiv” utgångspunkt för bedömningen som annars kan risker att innehålla subjektiva och kanske mindre relevanta bedömningspunkter.

Kravprofilen utgör plattformen för det fortsatta rekryteringsarbetet. Det viktiga urvalsarbetet med bedömning och värdering av kandidater skall stämmas av mot kravprofilen. Det ökar träffsäkerheten och objektiviteten i värderingen och rekryteringen.

Magnus Klingberg, vd PeakSearch