Därför kan dåligt hanterade kandidater i en rekrytering skada ditt varumärke/företag

Det är ofta många kandidater att hantera i en rekrytering. Och risken är överhängande att man missar att kommunicera och ge besked till en del av de aktuella kandidaterna. De som blir bortglömda blir naturligtvis besvikna på företaget vilket kan skada varumärket och det kan bland annat resultera i försämrade möjligheter att rekrytera rätt kompetens med hög kvalitet.
Hur säkerställer man att alla kandidater får löpande information och besked i rekryteringen vid rätt tidpunkt?

Om man frågar sina vänner om sina upplevelser av rekryteringar och rekryteringsprocesser så får man givetvis varierande svar. En vanlig återkoppling och upplevelse är dock att många inte får information och besked löpande under rekryteringsprocessen. Den bristande återkopplingen resulterar i missnöje och ger en känsla av att man inte är prioriterad utan att förstå varför. Som kandidat engagerar man sig i rekryteringen, läser på och förbereder sig samt investerar tid i möten, intervjuer med mera. Då har man rätt att förvänta sig motsvarande engagemang, information och bemötande från företaget som rekryterar.

Hur skall man då göra för att säkerställa att alla involverade kandidater får fortlöpande information och besked?

För de företag som har många rekryteringar och många interaktioner med kandidater kan det vara värt att investera i mjukvara som är anpassad för rekrytering (eller annan mjukvara med motsvarande funktion). Lösningen är att systematisera och strukturera informationsflödet i rekryteringen för att säkerställa att alla kandidater löpande får den information de behöver. Här bör man anpassa kommunikationen till vilket steg de är i processen. Ambitionen bör även vara att automatisera och effektivisera så mycket som möjligt med hög kvalitet på informationen.

En annan anledning till att man inte informerar och ger besked löpande är att man inte vet vilken typ av återkoppling man skall ge till en kandidat. Självklart vill man kunna ge en så relevant och givande återkoppling som möjligt. Det är givetvis eftersträvansvärt, men det har visat sig att det tyvärr ofta leder till en fördröjning av återkopplingen eller i värsta fall inget besked alls.

Här är rekommendationen att ge ett besked i rätt tid. Det kan vara relativt kort som t ex du har gått vidare eller du har i ett första skede tyvärr inte gått vidare. I ett sådant kort besked kan man lämpligen lägga till och öppna upp för möjligheten till ett uppföljande samtal om kandidaten har behov av det.

Vi vill understryka att informationen behöver anpassas till vilket steg i rekryteringen respektive kandidat har kommit till. För kandidater som har gått lång och genomfört diverse möten, tester etctera bör återkopplingen vara mer utförlig och gärna levererad på telefon/digitalt möte.

Följer man dessa råd och rekommendationer så att alla kandidater får den information de behöver så kan detta ge kandidaterna en positiv upplevelse utöver den förväntade av rekryteringsprocessen. Det ger företaget ett gott renommé i kompetensmarknaden och stärker företagets varumärke.

Vi på PeakSearch eftersträvar att alltid ge alla kandidater den information som de behöver löpande i rekryteringsprojekten.