Värderekrytering

Värderekrytering innebär att vi hjälper dig som rekryterar att rekrytera rätt kompetens och dig som är aktuell för en ny utmaning att matcha dina behov och profil mot rätt uppdrag.

En perfekt matchning skapar tydliga mervärden för såväl företag som anställd kandidat.

Genom att jag skickar formuläret så medger jag att få bli kontaktad.

För att lyckas med den perfekta matchningen så är det viktigt att vi på djupet förstår våra kandidaters och kunders sammanhang och behov. Därför är våra konsulter rekryteringsexperter med en gedigen branscherfarenhet.

Vi arbetar långsiktigt med Värderekrytering, där vår ledstjärna är nöjda kandidater och kunder. Att arbeta långsiktigt ger våra kandidater personlig utveckling och våra kunder bättre kompetens och tydliga resultat.

Värderekryteringsprocessen är uppbyggd i åtta olika steg. Förstudie & kravprofil, prospekt, search, urval, screening, rapportering, uppföljning och garanti – varje steg är kvalitetssäkrat för att nå bästa slutresultat. Varje steg innehåller ett antal utvalda väl definierade aktiviteter, som var och en har betydelse för slutresultatet av rekryteringen.

PeakSearch har genom åren framgångsrikt rekryterat chefer och specialister till nyckelpositioner i flera olika branscher. Av dessa har vi en särskilt bred, djup och stor erfarenhet från Life science och närliggande sektorer (Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Diagnostik, Apoteksmarknaden och Consumer Healthcare).

Tester och urvalsmetoder

Vi använder vetenskapligt dokumenterade metoder för urval och personbedömning.

PeakSearch använder SHLs väldokumenterade tester och verktyg för bedömning i rekryteringarna.

Alla våra konsulter är specialister på urval och personbedömning och certifierade i de tester och verktyg som vi använder.
Beroende på kravprofil så använder vi alltid flera av följande urvalsmetoder;

• Kompetensbaserad djupintervju
• Färdighetstester (verbal, numerisk, induktiv)
• Personlighetsformuläret OPQ 32
• Simuleringsövningar, rollspel och arbetsprov
• Kompetensbaserade referensintervjuer
• Assessment center

Kvalitetsgaranti

Vi som arbetar med värderekrytering ser till att matchningen blir rätt och att kandidater och kunder blir nöjda med slutresultatet.

För oss som arbetar med värderekrytering är det absolut viktigaste att rekryteringen blir 100 % rätt och att du som kund och kandidat blir nöjd. Vi tar därför fullt ansvar för de rekryteringar vi genomför. Det innebär att vi lämnar 6 månaders fullständig garanti för alla rekryteringsuppdrag.

Etik, Sekretess och behandling av personuppgifter

PeakSearch arbetar enligt den nya EU lagstiftningen kallad dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi följer Bemanningsföretagens vägledning och rekommendationer för behandling av personuppgifter.

I det fall du är intresserad av att veta mer om hur PeakSearch arbetar när det gäller behandling av personuppgifter så är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg, Dataskyddsombud PeakSearch, tel 08-545 00 100, kontakt@peaksearch.se.

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende – både från våra kunder och kandidater. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK). Här några av de viktigaste punkterna:

Sekretess

Vi förbinder oss till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt enligt dataskyddsförordningen.

Kandidatintegritet

Vi delger ingen som helst information om en kandidat vare sig till kund eller till andra externa kontakter innan vi fått kandidatens medgivande.

Bemötande av kandidater

Kandidaterna skall känna sig värdigt, vänligt och professionellt bemötta. Vi lämnar inte ut testresultat eller värdeomdömen skriftligt eftersom de senare och i ett annat sammanhang skulle kunna skada kandidaten.

Off limit

Vi avstår konsekvent från att aktivt söka efter kandidater i de företag med vilka vi har ett nära, pågående samarbete.