Distansarbete är här för att stanna

Vi på PeakSearch ser tydligt att trenden med distansarbete som initierades i samband med covid-19 pandemin håller i sig. Frågan om distansarbete är komplex och innehåller många aspekter och konsekvenser för de anställda och företagen.

Den starka trenden att arbeta på distans kommer sannolikt att hålla i sig också i 2024. Enligt en rapport från Owl Labs (*) visade det sig att hela 90 % av de 2 050 heltidsanställda distansarbetarna som tillfrågades sa att de var lika produktiva eller mer produktiva när de arbetade på distans, jämfört med när de slet på kontoret. Ytterligare 74 % sa det är bättre för deras mentala hälsa att arbeta hemifrån och 84 % rapporterade att arbete på distans skulle göra dem lyckligare, och många var till och med villiga att ta en lönesänkning för att få göra detta.

Företag och organisationer upplever däremot en del negativa konsekvenser av det ökade distansarbetet. Det visar en studie med svar från kontorsansvariga på 53 organisationer i Stockholmsområdet (**). Svaren visar att företagen bland annat upplever försämringar avseende produktivitet och samarbete. Man förlorar till stor del de snabba avstämningarna och besluten. En annan risk som lyfts fram är att medarbetarna inte kan utbyta kunskap med varandra på samma sätt och att nyanställda inte får det stöd som de behöver. Färre spontana fysiska möten påverkar även relationerna mellan arbetskollegor vilket bland annat riskerar att leda till färre idéer och mindre kreativitet. Svaren visar även att gemenskapen minskar, vilket kan ha betydelse för trivsel och hälsa.

Inte oväntat tycks det baserat på ovanstående finnas ett glapp mellan de anställdas och arbetsgivares syn och värdering av distansarbete.

Vi på PeakSearch upplever även att frågan om distansarbete har blivit betydligt mer prioriterad och värderad för många kandidater i arbetsmarknaden. Det betyder att man som kandidat ofta värderar möjligheten till distansarbete och flexibilitet högt vid valet av en ny arbetsgivare.

Detta visar att det finns olika sidor och konsekvenser av det ökade distansarbetet. Det är även uppenbart att olika roller, erfarenhet, situationer, ansvar och individer lämpar sig olika bra för distansarbete.

Men eftersom distansarbete sannolikt är här för att stanna så är det viktigt att vi alla arbetar för optimera distanslösningar så att individer, team och organisationer fortsätter att vara effektiva, utvecklas, trivas och leverera goda resultat.

Vad tänker du om distansarbete och vilka fördelar och nackdelar ser du med att arbeta på distans?

(*)https://resources.owllabs.com/state-of-remote-work       (**)https://www.svd.se/a/9zR87M/samre-vi-kansla-nar-kollegor-jobbar-hemifran