Vad skall man tänka på vid personbedömning i en rekrytering?

Personbedömning i samband med rekrytering är komplext och utmanande med en hel del fallgropar som i värsta fall kan leda till felrekryteringar och sämre matchningar. Motsatt kan en väl genomförd personbedömning ge perfekta matchningar och hållbara rekryteringar.
Hur kan man säkerställa att personbedömningen blir av så hög kvalitet som möjligt med en rimlig investering och tidsåtgång?

Att rekrytera rätt kompetens är både kostnadseffektivt och resurseffektivt. Personbedömning är grunden för värderingen av en kandidat i förhållande till ett specifikt uppdrag eller tjänst.

Utgångspunkten för personbedömningen är att man har en ”mall” eller kravprofil som man använder som stöd för personbedömningen. I kravprofilen skall det finnas med några utvalda nyckelkompetenser eller nyckelbeteenden som är centrala för att trivas, utvecklas och prestera i det aktuella uppdraget/tjänsten.

Nyckelkompetenserna bildar plattformen för personbedömningen som sedan genomförs i en konsekvent genomförd process där samtliga kvalificerade kandidater ingår. Att alla potentiella kandidater genomgår exakt samma process ger ett objektivt och validerat urval baserat på kravprofilen och nyckelkompetenserna.

För att optimera processen och valideringen kan man baserat på rollen och de valda nyckelkompetenserna välja ett eller flera urvalsinstrument för personbedömningen.

Sammanfattningsvis så kan man säga att det grundläggande urvalsinstrumentet som alltid bör användas vid personbedömning är så kallade strukturerade kompetensbaserade intervjuer,

Beroende på roll och de valda nyckelkompetenserna så kan den sedan kompletteras med några av nedanstående urvalsinstrument. Generellt sätt kan man lite förenklat säga att valideringen ökar med antalet valda urvalsinstrument.

  • Färdighetstester (verbal, numerisk, induktiv, deduktiv förmåga)
  • Personlighetsformulär
  • Simuleringsövningar, rollspel och arbetsprov
  • Kompetensbaserade referensintervjuer
  • Assessment center

Personbedömning är en vetenskap och det kan vara svårt för en lekman att lära sig att genomföra den på ett optimalt sätt med hög kvalitet. Särskilt om man sällan arbetar med det. Personbedömning kräver mycket träning och är tar mycket tid.

Då kan det vara värdefullt att anlita en expert på personbedömning som genomför arbetet på ett professionellt och effektivt sätt. Det ger vanligtvis en högre kvalitet på urvalet och ofta även en bättre kandidatupplevelse.

Vi på PeakSearch är experter på personbedömning och bistår er gärna med vår expertis i viktiga rekryteringar. Kontakta oss gärna för en öppen dialog och rådgivning kring personbedömning och kompetensbaserad rekrytering.

Om du är intresserad av fler nyheter från PeakSearch så rekommenderar vi också att du läser: